logo efs

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Program stanowi w znacznej części kontynuację działań realizowanych w pierwszym okresie programowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zasadą jednofunduszowości w latach 2007-2013 działania finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będą wdrażane poprzez jeden program - Kapitał Ludzki.

CELE PO KL

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest realizacja działań, które przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej, podniesienia poziomu wykształcenia w społeczeństwie, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawy jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych. Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pielgrzymce

Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pielgrzymce