Wstęp deklaracji

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.kultura.pielgrzymka.biz

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej;
  • brak możliwości powiększania liter na stronie;
  • brak możliwości zmiany kontrastu;
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 

Króty klawiatorowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Informacje nt powiększania i pomniejszania stron można uzyskać na stronie: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub treści któregoś z elementów strony prosimy o kontakt telefoniczny - numer telefonu 76 8775124 w godzinach 9:00-18.00 ( poniedziałek, wtorek, czwartek) 9:00-20.00 (środa), 9:00-16.00 (piątek) lub drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Biblioteka główna, Pielgrzymka 109G, 59-524 Pielgrzymka

Do biblioteki prowadzi wejście główne od strony parkingu. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wjechać na wózku. Drzwi mają odpowiednią szerokość. Nie ma progu. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych. Pomieszczenia od korytarza do biblioteki i czytelni nie mają progów. Drzwi mają odpowiednią szerokość. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z całkowitym i odpowiednim wyposażeniem. Biblioteka , czytelnia , toaleta i inne pomieszczenia biurowe znajdują się na tym samym poziomie –parterze.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Za pomocą kodów aktywacyjnych czytelnik ma możliwość korzystania z zasobów czytelni internetowej IBUK LIBRA (2649 tytułów) nie wychodząc z domu. Kod aktywacyjny dostępny jest pod numerem tel.768775124. Bibliotekarz telefonicznie przekazuje kod dostępu i udziela instruktarzu logowania do systemu. Zaproponowana forma jest alternatywą dla ludzi mających problemy z poruszaniem się.

 

FILIA BIBLIOTECZNA w Nowej Wsi Grodziskiej.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Nowej Wsi Grodziskiej mieści się w budynku Świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej, Nowa Wieś Grodziska 45a, 59-524 Pielgrzymka.

Do biblioteki są dwa wejścia z przodu i z tyłu budynku . Do biblioteki na pierwsze piętro prowadzą schody wyposażone w poręcze . Tylne wejście przystosowane jest również dla osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki. Jest podjazd , poręcze i przez świetlicę przejazd do biblioteki. Nie ma schodów.

W budynku są dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub o powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego i tłumacza online.Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na drzwiach wejściowych do biblioteki znajduje się dzwonek i w razie potrzeby bibliotekarz informuje i pomaga osobie niepełnosprawnej. Do drzwi na parterze jest również podjazd. Biblioteka posiada dostęp do ibuków PWN. Za pomocą kodów aktywacyjnych czytelnik ma możliwość korzystania z zasobów czytelni internetowej IBUK LIBRA (2649 tytułów) nie wychodząc z domu. Kod aktywacyjny dostępny jest pod numerem tel.768775124. Bibliotekarz telefonicznie przekazuje kod dostępu i udziela instruktarzu logowania do systemu. Zaproponowana forma jest alternatywą dla ludzi mających problemy z poruszaniem się.

FILIA BIBLIOTECZNA w Proboszczowie

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Proboszczowie mieści się na parterze budynku Świetlicy wiejskiej w Proboszczowie, Proboszczów 45a, 59-524 Pielgrzymka.

Główne wejście do budynku prowadzi od głównej ulicy wsi Proboszczów. Do wejścia prowadzi podjazd z kostki brukowej. Nie ma schodów, podjazd przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku nie ma poręczy. Drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe, mają odpowiednią szerokość do przejazdu wózka inwalidzkiego. Osoba z niepełnosprawnością może wjechać do pomieszczeń filii biblioteki publicznej w Proboszczowie z pomocą bibliotekarza, gdyż konieczne jest otwarcie skrzydła drzwi oraz przekroczenie progu.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub oznaczeń z powiększonym drukiem dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma miejsca wyznaczonego do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza on-line.

Biblioteka posiada dostęp do ibuków PWN. Za pomocą kodów aktywacyjnych czytelnik ma możliwość korzystania z zasobów czytelni internetowej IBUK LIBRA (2649 tytułów) nie wychodząc z domu. Kod aktywacyjny dostępny jest pod numerem tel.768775124. Bibliotekarz telefonicznie przekazuje kod dostępu i udziela instruktarzu logowania do systemu. Zaproponowana forma jest alternatywą dla ludzi mających problemy z poruszaniem się.

FILIA BIBLIOTECZNA w Twardocicach

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Twardocicach mieści się na pierwszym piętrze budynku Gminnego Przedszkola w Twardocicach, Twardocice 53, 59-524 Pielgrzymka.

Wejście do filii biblioteki w Twardocicach umiejscowione jest z tyłu budynku Gminnego Przedszkola w Twardocicach. Do wejścia prowadzą strome schody. Zamiast barierki jest mur okalający schody. Do wejścia do filii biblioteki doprowadzony jest podjazd, którym można dojechać pod chodnik murowany ( stanowiący próg) a następnie schody prowadzące do wejścia do budynku, w którym mieści się lokal biblioteki. Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe, nie mają odpowiedniej szerokości do przejazdu wózka inwalidzkiego. Osoba z niepełnosprawnością nie może wjechać do pomieszczeń filii biblioteki publicznej w Twardocicach, ponieważ do lokalu filii bibliotecznej prowadzą bardzo wąskie, strome i kręte schody . W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub oznaczeń z powiększonym drukiem dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma miejsca wyznaczonego do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza on-line.

Biblioteka posiada dostęp do ibuków PWN. Za pomocą kodów aktywacyjnych czytelnik ma możliwość korzystania z zasobów czytelni internetowej IBUK LIBRA (2649 tytułów) nie wychodząc z domu. Kod aktywacyjny dostępny jest pod numerem tel.768775124. Bibliotekarz telefonicznie przekazuje kod dostępu i udziela instruktarzu logowania do systemu. Zaproponowana forma jest alternatywą dla ludzi mających problemy z poruszaniem się.